"นายกฯ"สั่งทำผลการประเมินสิ่งแวดล้อมเปิดทางทุกฝ่ายมีส่วนร่วมให้รับข้อเรียกร้อง"เครือข่ายจะนะฯ"mugfhf[v]

"นายกฯ"สั่งทำผลการประเมินสิ่งแวดล้อมเปิดทางทุกฝ่ายมีส่วนร่วมให้รับข้อเรียกร้อง"เครือข่ายจะนะฯ"mugfhf[v]

“นายกฯ”สั่งทำผลการประเมินสิ่งแวดล้อมเปิดทางทุกฝ่ายมีส่วนร่วมให้รับข้อเรียกร้อง”เครือข่ายจะนะฯ”【mugfh