ตำแหน่งของคุณ Home ให้ความรู้

แปลงใหญ่ต.นาข้าวเสียรวมกลุ่มผลิตข้าวครบวงจรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้งามทำนาย ฝัน เห็น น้ำ

ทำนาย ฝัน เห็น น้ำ

แปลงใหญ่ต.นาข้าวเสียรวมกลุ่มผลิตข้าวครบวงจรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้งามทำนาย ฝัน เห็น น้ำ

แปลงใหญ่ข้าวตำบลนาข้าวเสีย ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้ชื่อ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรครบวงจรฝายคลองนางน้อย มีสมาชิก สมาชิก 143 ราย มีพื้นที่ 785 ไร่

ชาวนาตำบลนาข้าวเสีย ได้รวมกลุ่มกันขึ้นมาพร้อมกับความมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพผลผลิต พัฒนาสมาชิกของกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มทำให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดด้านการพัฒนาการผลิตและการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมและเครื่องจักรกลโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กล่าวว่า การส่งเสริมทำนาแปลงใหญ่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ช่วยให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากต่างคนต่างทำสู่การรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ชาวนาได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือต้นทุนด้านการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อขายสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด สามารถต่อรองราคาได้ มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง ในส่วนของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงรับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล ในจังหวัดตรังมีแปลงใหญ่อยู่ 7 แปลงและที่จังหวัดสตูล มี 6 แปลง รวมเป็น 13 แปลง ใน2จังหวัดนี้มีพื้นที่รวมกัน 6,741 ไร่ ศูนย์ฯดูแลและสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการ ปี 2559 จนถึงปัจจุบันนี้

นายจีรพัฒน์ จูดคง หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโครงการนาแปลงใหญ่ ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเวทีชุมชนเรื่องการลงทะเบียนทกิจกรรมนาแปลงใหญ่ ที่จะต้องดำเนินการที่เกษตรกรทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของนาแปลงใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมกลุ่ม ขั้นตอนความรู้ต่างๆ ทางกลุ่มถ่ายทอดก็ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องข้าวตั้งแต่การเตรียมแปลง จนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา แล้วก็เรื่องของโรคและแมลง การตรวจตัดพันธุ์ปน เรื่องของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง มาตรฐานของคุณภาพข้าวมาตรฐานข้าวGAP การทำระบบควบคุมภายใน ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้เกษตรกรต้องมีความรู้ทั้งหมดแล้วก็นำไปปฏิบัติจริง

ด้านนายชิดชัย ชุมสุด ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรครบวงจรฝายคลองนางน้อย กล่าวว่า ก่อนจะมีโครงการแปลงใหญ่ชาวนาที่นาข้าวเสียทำนากันแบบพื้นบ้านไม่มีมีนวัตกรรมไม่มีเทคโนโลยีหรือมีองค์ความรู้ทำให้ผลผลิตค่อนข้างน้อย เกิดปัญหาพี่น้องเกษตรกรละทิ้งผืนนา หลังจากมีนโยบายแปลงใหญ่เข้ามาก็พี่น้องก็มีความหวงแหนในผืนนามากขึ้น หันมาปลูกข้าวเป็นอาชีพกันอีกครั้งกิจกรรมหลักๆที่ร่วมกันทำก็คือ วางแผนการเพาะปลูกร่วมกัน นำนวัตกรรมและองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงมาปฏิบัติ อีกทั้งกลุ่มยังได้นำเครื่องจักรกล อาทิ รถไถ่นา รถดำนา เครื่องสีข้าว ที่ได้รับงบประมาณจัดซื้อมาเพื่อยกระดับการผลิตข้าวนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ข้าวที่เหลือจากการแบ่งไว้เป็นเมล็ดพันธุ์กลุ่มยังนำมาสีแปรรูปเป็นข้าวคุณภาพจำหน่ายในชุมชนและตลาดข้าวทั่วไป ทั้งนี้กลุ่มของเราได้มีการเพาะกล้าต้นข้าวด้วยถาดเพื่อใช้กับรถดำนาแบบนั่งขับ เพื่อจำหน่ายให้กับชุมชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มและสมาชิก แล้วก็ลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

จากชุมชนที่เมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน นโยบายระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จากภาครัฐ ดูเหมือนจะทำให้เกษตรกรเหล่านี้กับมายิ้มได้อีกครั้ง เพราะจะเห็นได้ว่าหลังเข้าร่วมโครงการฯผลผลิตข้าวของกลุ่มเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 300 กิโลกรัม/ไร่ ปัจจุบัน 550 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตลดลงไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลนาข้าวเสียแห่งนี้มียังรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ทำนาย ฝัน เห็น น้ำ แปลงใหญ่ต.นาข้าวเสียรวมกลุ่มผลิตข้าวครบวงจรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้งาม

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม