ตำแหน่งของคุณ Home ฉลาด

ยอดโควิดชลบุรีลดลงต่อเนื่องพบติดเชื้อ299ดับ2รายบุ๊ค ศุภกาญจน์

บุ๊ค ศุภกาญจน์

ยอดโควิดชลบุรีลดลงต่อเนื่องพบติดเชื้อ299ดับ2รายบุ๊ค ศุภกาญจน์

วันนี้ (22 ต.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์ COVID19 ระลอก 3 ระบุว่า…

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 299 ราย

1. Cluster บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา 7 ราย สะสม 33 ราย

2. Cluster บริษัท ชอง อิล (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 23 ราย

3. Cluster บริษัท หลิงหลง (แอลแอลไอที) LLIT อำเภอศรีราชา 5 ราย สะสม 5 ราย

4. Cluster บริษัท ไอเจทีที (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 7 ราย สะสม 12 ราย

5. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 12 ราย สะสม 4,192 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,709 ราย

6. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 11 ราย

7. บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย

8. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด

8.1 กทม. 1 ราย

8.2 จังหวัดเพชรบุรี 1 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

9.1 ในครอบครัว 99 ราย

9.2 จากสถานที่ทำงาน 58 ราย

9.3 บุคคลใกล้ชิด 11 ราย

9.4 ร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย

10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 14 ราย

11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 60 ราย

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ไหว และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรีค้นให้มาก กักให้ดี ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีน

1 ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2 กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3 ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เขื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ ( smart living with covid-19 )และอาจกลายเเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมปัองกัน ( covid-19 free setting)

4 ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ทั้ง 2 รายของวันนี้ เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และทั้งสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น

บุ๊ค ศุภกาญจน์ ยอดโควิดชลบุรีลดลงต่อเนื่องพบติดเชื้อ299ดับ2ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม