ตำแหน่งของคุณ Home ฉลาด

ในหลวงโปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายพระสงฆ์โปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์วัดพระเชตุพนฯเกมส์ ทะลึ่ง ครู

เกมส์ ทะลึ่ง ครู

ในหลวงโปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายพระสงฆ์โปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์วัดพระเชตุพนฯเกมส์ ทะลึ่ง ครู

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร และที่วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ ดังนี้

– พระราชวชิรมงคล โกศลธรรมสาธิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

– พระสุธีวชิรปฏิภาณ พระราชาคณะ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

– พระทักษิณคณิสสร บวรสังฆสิทธิการ วิจารณกิจโกศล สกลมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต พระราชาคณะปลัดขวาในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระอุดมคณารักษ์ พระราชาคณะ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

– พระอุดรคณารักษ์ อรรควิจารณคุณ วิบุลญาณอนันต์ สรรพมหาคณาธิบดีตรีปิฎกธรรมรักขิตพระราชาคณะปลัดซ้ายในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสสถิต
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร

– พระญาณวชิรวงศ์ พระราชาคณะ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.2564

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชมงคลวัชโรดม พุทธาคมธรรมพิสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

เกมส์ ทะลึ่ง ครู ในหลวงโปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายพระสงฆ์โปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์วัดพระเชตุพนฯ

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม